Balaton Off Road

ÁSZF

Tulajdonos és főrendező / Owner and main organiser

Horváth Balázs E.V.

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 19.

Adószám: 67473324-1-40
Adóazonosító jel: 8417540288
Illetékes igazgatóság: NAV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága
Okmányirodai nyilvántartási szám: 50284706
Közösségi adószám: HU67473324
A BALATON OFF ROAD FESTIVAL rendezvény VÉDJEGY OLTALOM ALÁ TARTOZIK!
A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom.

A szervezők által nyújtott szolgáltatások

A szolgáltatásának tárgya az autós találkozók és rendezvények szervezése és megvalósítása.

A regisztrációt követően az adott összeg fizetendő az alábbi számlaszámra, a regisztráció csak ezt követően érvényes!

Számlát a befizetést / utalást követően, e-mailben küldünk.

Számla tulajdonos:

Horváth Balázs

HUF: 10918001-00000006-89260007

A Budapest / Balaton Off Road rendezvényeken terepjárókkal, SUV-okkal, összkerékhajtású személyautóval és quadokkal (2×4, 4×4, side by side) lehet részt venni.

A rendezvényen KIZÁRÓLAG 3.5T össztömeg alatti járművek vehetnek részt!

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben.

A közúti közlekedés szabályait – a Minisztertanács felhatalmazása alapján – a következők szerint állapítjuk meg:

I. RÉSZ

Bevezető rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § *  (1) E rendelet a Magyarország területén lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza.

(2) A kiemelt nemzeti emlékhelyen történő közlekedésre kormányrendelet e rendelet rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg.

Fogalmak

2. § *  A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza.

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések

3. § *  (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

(3) *  Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.

A járművezetés személyi feltételei

4. § (1) Járművet az vezethet, aki

a) *  a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vagy az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik,

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt, ha azt külföldi hatóság állította ki, a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(4) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában a járművezető szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol jelenlétére vonatkozó korlátozást.

A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei

5. § (1) *  A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;

c) *  amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek;

f) *  amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll.

(2) *  A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.

(3) Ha a jármű az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg;

a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

b) a vezető a járművel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

(4) A jármű hatósági engedélyét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(5) *  A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

(6) A külföldre távozó magyar rendszámú gépjárművet – a „H” betűt feltüntető – államjelzéssel kell ellátni.

(7) *  Magyarország területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármű közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

(8) *  Rendkívüli időjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti járműveknek Magyarország területére történő beléptetése – külön jogszabály *  alapján – feltételhez köthető vagy korlátozható.

(9) *  A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjárművön – ide nem értve a DT és a CK betűjelű rendszámtáblával közlekedő gépjárművet – nem lehet olyan jelzést – így különösen CD jelzésű matricát – feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentességet élvező családtagjának használatában van.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

3. § (1) A közúti közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a
közforgalom elől el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy
meghatározott feltételek teljesítése esetén járművezetőként bárki igénybe veheti.
Jogszabály gyalogosok és járművek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy
kizárhatja.
32. § (1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az
országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok
tulajdonában vannak. Magánútnak minősülnek a természetes személyek, jogi személyek és a
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tulajdonában álló területen lévő
utak. Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló
területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a vízügyi
igazgatási szerv kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros forgalom
számára megnyitott út.

33. § (1) Az út kezelői:
[…]
c) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a magánút van; állami
tulajdonban levő ingatlanon fekvő magánút esetében tulajdonosnak az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett kezelő (használó) tekintendő.
47. § A törvény alkalmazásában:
[…]
7. út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a
gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy
magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is;
8. közforgalom elől elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai
eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és a
„magánút” feliratot tartalmazó kiegészítő táblával jelzett út, amely az ingatlan-
nyilvántartásban magánútként van bejegyezve;
12. az út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út
víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában
foglaló – külső széle;
13. az út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet;
14. útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő-
állomás) területének, vagy a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását
szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása;

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet


2. § (1) Az utak forgalmának szabályozása – a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a
közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10)
bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.
(2) Az országos közutat keresztező, illetőleg ahhoz csatlakozó helyi közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a helyi közutat keresztező, illetőleg
ahhoz csatlakozó közforgalom elől el nem zárt magánúton az útkereszteződés
szabályozása miatt szükséges közúti jelzéseket a keresztező út kezelője a keresztezett út
kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően köteles elhelyezni.
[…]
(8) Az út kezelőjének hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint
[…]
e) az útmenti ingatlan vagy a közút mellé épített várakozóhely, vagy az útnak nem
minősülő, de járműforgalmat lebonyolító terület útra vezető kijáratánál – ideértve a
közforgalom elől elzárt magánutat is -, illetőleg az út csatlakozásánál sorompót,
jelzőtáblát vagy forgalombiztonsági okból szükséges egyéb jelzéseket és a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonosa,
f) a KRESZ 2. számú függelék zs/5. pontjában meghatározott tájékoztató táblákat a
fixen telepített elektronikus eszközökkel sebességellenőrzést végző köteles elhelyezni
(végrehajtani) és fenntartani.

Műszaki feltételek

A Balaton Off Road rendezvényeken terepjárókkal, SUV-okkal, összkerékhajtású személyautóval és quadokkal (2×4, 4×4, side by side) lehet részt venni. Jármű össztömege nem haladhatja meg a 3.5T-t.

Kivétel ez alól a különböző a quad, vagy márkatalálkozó, ahol kifejezetten elő van írva  a járművek kategóriája, típusa.

A rendezvényen KIZÁRÓLAG jó műszaki állapotú, tökéletesen működő fékrendszerrel és kormányművel rendelkező járművek vehetnek részt!

Üzemi és rögzítő fék, biztonsági öv a jármű kötelező tartozéka!

Biztonsági öv használata a sofőrnek és az utasoknak is kötelező!

Versenyeken, a biztonsági öv mellett, a bukósisak használata is kötelező!

Zárt pályás rendezvény esetén, érvényes műszaki vizsga nem, de a tökéletes műszaki állapot feltétel.

A rendezőség fenntartja magának a jogot, a jármű beléptetés / jármű regisztráció megtagadását.

Kockázatfeltárás

Terepakadályokon történő – saját járművel – áthaladás. Rossz minőségű utak. Szilárd burkolatot nem tartalmazó „utak”. Sziklás, köves, homokos, sáros területek. Kidőlt fák, vagy benőtt utak. Jelöletlen és nem karbantartott utakon, ösvényeken való haladás.

Meredek emelkedők és lejtők, árkok, épített és természetes akadályok.

A résztvevők felelőssége

Mindenki saját felelősségére vesz részt az eseményen. A sofőr és a résztvevő nem nyújthat be semmilyen kárigényt a szervező felé. Bármilyen kár (fizikai, anyagi) kár esetén, sem a rendező, sem a segítők nem vonhatók felelősségre és a résztvevő lemond a kártérítés lehetőségéről is.

A résztvevő az általa okozott  köteles megtéríteni!

A résztvevők kötelezettségei

A járművezető vezetői engedéllyel rendelkezik.

Közúton történő közlekedés esetén:

 • Rendszám, kötelező biztosítás és érvényes(!) műszaki vizsga is feltétel
 • 3.5T alatt van a jármű össztömege
 • A rendezvény alatt, minden esetben a KRESZ szabályai vonatkoznak

A Résztvevő vállalja, hogy a program során a rendezőség vagy résztvevő elkészítheti, felhasználhatja és terjesztheti az eseményen készült fényképeket és videó felvételeket. Nincs kötelező program, a résztvevők döntik el, hogy mely programokat látogatják meg és mely feladatokat, vagy programelemeket hajtják végre.

A szervező nem vállal felelősséget, a járműveket vagy részvevőket, vagy egyéb a rendezvény területén tartózkodó személyeket ért károk, vagy bármilyen egyéb hátrányok miatt.

Az résztvevő felel az útlevéllel, vízummal, vámmal, devizával, vakcinázással, közlekedéssel, egészséggel és egyéb utazási országokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. Az előírások be nem tartásából eredő hátrányok a résztvevő felel.

Az esetleges egészségkárosodásokat azonnal közölni kell a rendezvény szervezővel.
A személyek és a vagyon kárért való biztosítási fedezet kötelező valamennyi résztvevő jármű esetében.

A sérülések elkerülése érdekében minden résztvevő számára kötelező biztonsági öv van a túrák, programok  során, valamint a vezetők vezetési ideje alatt az alkohol és drogok / gyógyszerek tilalma.

A résztvevő lemond minden felelősséget a szervező által egyáltalán az esemény kapcsán balesetek vagy kár, ha a sérülés vagy baleset kapott nem alapul szándékosság vagy súlyos gondatlanság a rendező.

Lemondás:

A szervező visszavonhatja az esemény megrendezését:

rendkívüli körülmények, a vis maiorok, rossz időjárási helyzet esetén, vagy ha a résztvevők minimális száma nem érhető el.

A befizetett regisztrációs díj, meg nem jelenés, vagy bármely más okból nem jár vissza, de átruházható, ezt előzetesen írásban kell a rendezők felé, legkésőbb a rendezvényt megelőző 30 nap előtt jelezni!

Kizárás:

A résztvevőt részben vagy egészben kizárhatják, ha zavarja az eseményt, vagy nem követi a szervező és az asszisztensei, illetve oktatói utasításait. Ezekben az esetekben a részvételi díjat nem térítjük vissza.

Program változás:

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

 1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a Balatonoffroad.hu weboldal „sütijeire” vonatkozik.

 1. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

 1. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

Adatkezelés

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Az oldalon történő regisztráció esetén, a regisztráló hozzájárul adatai kezeléséhez.
Adatkezelés célhoz kötöttsége. Az adatkezelés, a részvétel és a számlázás, résztvevők megkülönböztetése és kapcsolattartás céljából történik.
A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a  weboldal üzemeltetője a megadott elérhetőségeken ajánlattal, hírlevéllel felkeresse. A hozzájárulás a kapcsolatfelvétel menüpont alatt bármikor ingyenesen, indokolástól mentesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonható továbbá a szolgáltatónak címzett és a szolgáltató székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
A Balatonoffroad.hu egyes szolgáltatásainak  használata regisztrációhoz kötött amely során az alábbi adatok megadására van szükség:

 • Résztvevő neve;
 • Címe;
 • Telefonszáma;
 • Email címe.
 • Autó típusa

Ezek az adatok elengedhetetlenek a szolgáltatás működöséhez.

Adattovábbítás

A hirdető (regisztráló, érintett) Balatonoffroad.hu -szolgáltató- részére megadott adatait 3. személy részére nem továbbítja. Azokat bizalmasan kezeljük.

Adatmódosítás

Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak változtatását, módosítását. Azt az adatkezelő köteles módosítani. A módosítás elvégzéséről az érintettet az adatkezelő értesíti.

Adatkezelés időtartama

Az érintettek adatait a cél fennállásáig kezeljük. A cél fennállása az egyes rendezvények időtartama. Az adatkezelés céljának megszűnése után a személyes adatokat nem kezeljük tovább.

Adatok törlésének kérelme

Az érintett kérheti adatainak törlését a nyilvántartásból, ebben az esetben a balatonoffroad.hu szolgáltatásainak bizonyos részei (pl. regisztráció) nem vehetők igénybe.
A weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.
A weboldal böngészése során technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárolhat a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
A weboldal regisztrációjához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.